MUSICA SACRA UKRAINA: ПАРТЕСНИЙ ВИМІР

Презентуємо сторінки Часопису «Київ дипломатичний» & ”Kyiv Diplomatic” Magazine №6, 2019р.

 

Музична історія України – річ не очевидна, адже це історія, яка народжується сьогодні, тут і зараз. Єдина її очевидність – відсутність цілісного уявлення про те, якою була наша музика в різні історичні часи. Проект «Musica sacra Ukraina: партесний вимір», започаткований Open Opera Ukraine, має на меті різнобічне дослідження однієї з найбільш вагомих, самобутніх та малознаних частин української музичної історії – багатоголосного (партесного) українського співу XVII століття. Саме цей період позначив радикальні зміни у музичній царині: поряд із традиційним для церковної практики одноголосним співом з’явилося багатоголосся. Перетин західних тенденцій та локальна традиція утворили дивовижний синтез, який дозволяє говорити про феномен українського музичного бароко.

Хоча партеси почали відкривати ще у ХІХ столітті, вони й дотепер лишаються відомими лише професійному музичному середо вищу. За оцінками фахівців, на сьогодні розшифрованими та оприлюд-неними є всього 10% наявних рукописів. І це стосується лише київ-ського зібрання. Тож проект розрахований на багаторічну співпра-цю науковців (вітчизняних та закордонних), музикантів-виконавців, культуртрегерів, музичних журналістів, включає розгорнуту про-світницьку складову, яка зможе на сучасному рівні презентувати дану частину музичної історії, зробити її надбанням широкого кола слухачів.
Перший проект циклу був присвячений творчості найвідомішого українського композитора XVII століття Миколи Дилецького. Його постать сьогодні активно презентує музичну історію Литви, Польщі,

Росії, Білорусі та України. Дилецький навчався у Віленській єзуїт-ській академії, згодом працював у Москві та Смоленську, але був, за словами його колеги-сучасника, «жителем града Києва».
Наріжним методологічним підґрунтям проекту є настанови істо-рично-поінформованого виконавства – відтворення музики згідно традицій епохи, у яку вона постала. Якими вони були в Україні тоді, коли жив Дилецький? Яку манеру співу слід обрати, щоб розкрити своєрідну красу партесного багатоголосся? Ці та інші питання ви-рішувала команда проекту в музичній партесній лабораторії. Ре-зультат пошуків був представлений на концерті 2 червня у Софії Київській – просторі, який має стати одним із принципових чинників щодо розуміння специфіки цієї музики. Адже саме цей храм був од-ним з імовірних місць, де колись звучали партеси.